Förnuftets förvanskade förvandling.
Niklas Åström
11

Då får jag väl köpa ett par skridskor då om du ska envisas att stå kvar därute — snart kommer jag!
Lite pretto men väldigt fint! ❤

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.