Vi måste agera eller bli omsprungna!

Ett öppet brev från Daniel Ek och Martin Lorentzon, grundare av Spotify

SpotifySE

--

Sverige har just nu ett momentum. Etablerade startups som Spotify, Skype, King, Mojang och Klarna utgör tillsammans med mängder av andra nystartade företag och tillgången till kapital ett kluster med högt förädlade tjänster som leder till sysselsättning, skatteintäkter, innovationsförmåga och lockar talanger från hela världen. I detta kluster får unga människor tidigt möjlighet att bygga internationella nätverk och viktiga erfarenheter. Exemplen är många på människor som sedan startar nya företag och i sin tur anställer människor. Den samhällsekonomiska nyttan och dynamiken av detta kan inte överskattas.

När vi två grundade Spotify var vår dröm att bygga ett bolag i Sverige som är med på den allra högsta nivån globalt, och därigenom förhoppningsvis kan inspirera andra i Sverige att starta bolag och växa. Det är för oss galet att Europa, med en större befolkning än USA, inte har ett enda bolag i paritet med Facebook, Google, Apple, Microsoft, Amazon och de andra amerikanska storbolagen. Vi vill visa att det går!

Med detta sagt, så måste vi i Sverige bestämma oss för vilket typ av land vi vill vara. Är vi ett land som tror att tillväxten också kommer komma från snabbväxande nya bolag eller tror vi att det är den traditionella industrin som kommer stå för tillväxten?

Om vi också tror att det är nya bolag, eller snabbväxande teknikbolag, ja då är vi en bra bit efter, och värre än så, vi är på väg åt fel håll. Vi tvingas därför nu konstatera, att om inga förändringar sker, så måste vi överväga att expandera mer i andra länder istället för Sverige.

De kommande åren står vi inför att rekrytera tusentals personer. Vår framgång är helt beroende av att vi kan locka de bästa talangerna från hela världen. Om vi kan få bort de hinder Sverige har jämfört med andra länder så kommer vi att kunna anställa i Stockholm och Göteborg istället för att flytta delar av verksamheten till andra länder. Vi älskar Sverige och anser att detta i grunden är den bästa miljön för oss, men samtidigt kan vi inte trolla bort de politiska hinder som finns.

Vi har under de senaste åren haft massor med kontakt med politiker från Stockholms stad, riksdag och regering. Bemötandet har varit positivt, men samtidigt har inga reella förändringar skett. Om ett företag som vårt ska kunna växa vidare i Sverige måste förändringar ske snabbt.

Det första hindret rör, vilket vi gång på gång har påpekat, tillgången till bostäder och då speciellt hyresrätter. Idag har vi medarbetare från 48 länder i Stockholm. Att ställa krav på att unga människor som kommer till ett nytt land direkt ska köpa dyra bostadsrätter minskar attraktionskraften och är inte långsiktigt hållbart. Jämför det med städer som New York, London och Singapore där möjligheterna att hyra bostäder är mycket enkla. Där finns, till skillnad mot i Stockholm, flexibilitet. Det finns bland experter och beslutsfattare en bred insikt om att faktorer som hyresregleringen, skattestrukturen och regelverken leder till att det byggs för få hyresrätter och att marknaden i princip inte fungerar.

Det andra rör vårt utbildningssystem. Behovet av programmerare och utvecklare är enormt och därför måste vi helt enkelt utbilda fler. Det är avgörande för Göteborgs och Stockholms förmåga att behålla och ta vara på det momentum vi har. Kopplingen till institutioner som Chalmers och KTH är viktig, och där har Spotify utmärkta kontakter idag. Men vi behöver få in programmering tidigt i grundskolan så att vi tar vara på de talanger som finns, samt att förhindra att vi tappar alla kvinnliga programmerare. Det är fortfarande obligatoriskt med slöjd i den svenska skolan, men inte med programmering.

Det tredje hindret handlar om våra möjligheter att göra våra medarbetare till delägare. För att vi i den stenhårda konkurrens som finns om talanger ska lyckas locka de bästa till Sverige måste vi kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner, generösa förmåner och personaloptioner som gör att även medarbetarna får del av det värde de skapar. Som entreprenörer vet vi sedan modersmjölken att affärsidén är 3% och genomförandet är 97%. Och då måste vi hitta och locka de bästa medarbetarna och göra dem till delägare.

Att skattereglerna i praktiken i Sverige gör det omöjligt med personaloptioner är väl känt och därför har en utredning arbetat med denna fråga under flera år. De har nu presenterat sitt förslag och det finns tyvärr bara en sak att göra med utredningen: kassera den omedelbart! Utredningen beskriver väl fördelarna med personaloptioner, men dess förslag har så många begränsningar att det tar udden av det som är syftet. Utredningen föreslår exempelvis att bara företag under 50 anställda ska omfattas, företaget får vara max 7 år gammalt och dessutom undantas vissa branscher.

Ett företag som Spotify omfattas alltså inte alls av utredningens förslag. Lagstiftarna måste inse att vi konkurrerar på en global talangmarknad och att priset för sämre villkor i ett land är högt. Vi sitter nu med frågan om vi ska växa i Stockholm eller i New York. I USA beskattas optioner för den anställde som inkomst av kapital med en skattesats på 15–20 procent, i Tyskland är nivån 25 procent. I Sverige räknas det i dag som inkomst av förvärvsarbete och beskattas således med 70 procent. I Sverige måste arbetsgivaren betala sociala avgifter på personaloptionens hela värdeökning. I USA är motsvarande kostnad 0.

Ett enkelt system med personaloptioner skulle snabbt kunna införas i Sverige. Det som krävs är politisk vilja. För ett företag som vårt är detta nödvändigt för att vi ska kunna locka de bästa talangerna.

Den svenska politiken står alltså inför ett vägval: antingen förs en politik som främjar den nya tidens företag och då måste villkoren vara tillräckligt bra. Eller så vill man inte och vi kan tyvärr inte tolka svensk politik på något annat sätt just nu.

För oss är det helt obegripligt!

Tänk vad fantastiskt det vore om just Sverige blev landet där medarbetarna blev delägare i företagen där de arbetar. Det passar oss och vår kultur perfekt. Vi som ägare är beredda att dela med oss. Att ägandet sprids och skapar solidaritet borde om något politiken främja. Den ekonomiska nyttan som följer av att unga människor får del av värden de skapar är enorm eftersom många sedan både har kompetens och pengar att kunna utveckla nya idéer och starta nya företag.

Vi lever i en tid med tilltagande konkurrens. Förresten, av de start-ups som vi började med att nämna, Spotify, Skype, King, Mojang och Klarna, är det nu bara två kvar som är fristående. De resterande har blivit sålda till stora amerikanska företag.

Framgång förutsätter att man är ständigt föränderlig och agerar blixtsnabbt. Den som inte gör det blir omsprungen. Detta gäller också politiken. Och nu krävs snabba åtgärder, annars riskerar Stockholm och Sverige att förlora i den globala konkurrensen. Och mer konkret, tusentals Spotifyjobb till USA istället för Sverige. Nu är tid för handling.

Politiker — your move!

Daniel Ek och Martin Lorentzon, grundare av Spotify

--

--