DEV XSN Vietnam Update

Stakenet (XSN) Vietnam
Mar 26 · 3 min read

CẬP NHẬT DEV XSN | NGÀY 21/03/2020 + RA MẮT DEX

Với bản phát hành DEX V 0.2.3.0 mới nhất trong tuần vừa qua, nhóm của chúng tôi đã xác nhận các tính năng quan trọng và cốt lõi hoạt động và ổn định để có thể đẩy mạnh giai đoạn phát hành cuối cùng (các bước chi tiết hơn trong bài này). Kết quả của Lightning DEX đầu tiên đã được hiển thị đầy đủ với những người thử nghiệm trong cộng đồng vì chúng tôi đã giải quyết được những điểm nhức nhối quan trọng mà các công nghệ DEX được phát hành hiện tại sở hữu như…

- Tốc độ (Giao dịch Tức thời)
Khả năng sử dụng (mở ví ký gửi và giao dịch với trải nghiệm người dùng giống như Sàn giao dịch tập trung)
Tính riêng tư (Mức độ riêng tư cho định tuyến LN off chain và swapping cao hơn nhiều so với on chain)
Tính thanh khoản /Giới hạn kênh LN (Sử dụng kiến trúc DEX HUB của chúng tôi).

Chúng tôi muốn trình bày rõ các yêu cầu cuối cùng còn lại trước khi cộng đồng chúng ta có thể đưa sản phẩm này ra công chúng, cùng với việc giới thiệu với truyền thông, các tổ chức và đối tác tiềm năng.

1. Mở các cặp BTC

Vì chúng tôi đang sử dụng XSN/LTC để thử nghiệm (do tốc độ nhanh hơn và phí kênh thấp hơn). Bây giờ chúng tôi tự tin vào sự ổn định của ví + swap. Các cặp BTC hiện đang được chuẩn bị & triển khai.

2. BOT MM/ ARB

Các bot đang được chuẩn bị và ra mắt. Những người trong nhóm thử nghiệm sẽ thấy các lệnh giới hạn thấp điền vào sổ khi chúng được triển khai. Hy vọng các bot MM khởi chạy và các bot ARB sớm theo dõi và phát triển phù hợp với # 3 (bên dưới)

3. Vòng 1 thêm thanh khoản/ tăng giới hạn (bắt đầu triển khai từ nhỏ đến lớn hơn)

Vòng đầu tiên đang được tiến hành. Chúng tôi đã phát triển tính năng giám sát số dư/ phí và bảo mật thích hợp và cảm thấy đủ tự tin để bắt đầu tăng giới hạn và thêm thanh khoản.

4. Swap 1 coin (Chỉ cần 1 coin cho mỗi cặp giao dịch)

Kiến trúc đang được hoàn thiện & chúng tôi dự định triển khai tính năng chỉ cần 1 tài sản (dự kiến trong tháng tới). Đây là yêu cầu cần thiết và có thể là rào cản cuối cùng đối với việc áp dụng đại trà để đưa công chúng nói chung từ Sàn giao dịch Tập trung à Sàn giao dịch Phi tập trung.

Vì DEX HUB và kiến trúc phí của chúng tôi cho phép nhiều hình thức người chơi khác nhau tham gia và hưởng lợi, nên chúng tôi sẽ giới thiệu không chỉ cho công chúng mà cả các tổ chức đầu tư, công ty và đối tác lớn nhỏ tham gia mạng DEX mới của chúng tôi. Bất cứ ai muốn tìm hiểu thêm, hoặc tham gia, liên hệ discord của chúng tôi và cho chúng tôi biết nhé.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade