Γεια σας φίλοι ICONists! 👋

Η ομάδα του Reliant Node κυκλοφόρησε πρόσφατα την εφαρμογή MyIconWallet για δημόσια χρήση. Πατήστε εδώ Click here για να κατεβάσετε την εφαρμογή για Android & iOS.

Σήμερα, θα εξερευνήσουμε και θα σας διδάξουμε πώς να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω εφαρμογή.

Stakin

Stakin is an infrastructure operator for Proof-of-Stake (PoS) public blockchains, offering delegation services. https://stakin.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store