Potentia Agendi, Potestas ve Blockchain

“Her varlık kendi gücü ölçeğinde varlığını sürdürmeye çabalar… Yani bir şeyin yok olması için onu yok edecek güce sahip bir “dış neden” zorunludur. Daha da önemlisi, hiçbir şeyin doğasında onun yok oluşunu belirleyecek herhangi bir güç bulunamaz.”

Charlemagne (742-814)

Cypherpunk

Sırasıyla Tim May, Eric Hughes ve John Gilmore

Cypherpunk Manifestosu’ndan Bazı Kısımlar

Wikileaks

Roger Waters the Wall konserindeki konsept içinde George Orwell 1984'e selam çakmış.

Çıkardığınız her sesin duyulduğu, karanlıkta olmadığınız sürece her hareketinizin gözetlediğini varsayarsak yaşamak zorundaydınız; zorunda olmak ne söz, artık içgüdüye dönüşmüş bir alışkanlıkla böyle yaşıyordunuz.

1984, George Orwell

Bitcoin

Bitcoin’i oluşturan kümeler

--

--

#Cryptocurrencies #Enthusiast & #Investor #Forex #Futures #Options #StockExchangeMarkets #Tracker & Refined Information Research and Sharing Account

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store