Żyjemy w czasach pięknej motoryzacji
Michał Zieliński
61

Do recenzji Clarksona w Sunday Times jeszcze trochę brakuje, ale to dobra droga ;) Pozdrawiam,

Ds.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.