۱۰ اسفند سالروز زمین لرزه سال ۷۵ در اردبیل

روحشان شاد آنان که دراثر این زمین لزره از جمعمان رفتند.

بيست سال پیش در چنین روزی ۱۰ اسفند ۱۳۷۵ — زمین لرزه ای با شدت ۵/۵ ( پنج و پنج دهم ) درجه در مقیاس ریشتر برخی از شهرهای استان اردبیل از جمله مرکز استان، سرعین و نیر را لرزاند .

در این زمین لرزه بیش از صد‌ها تن به ویژه در روستاها جان خود را از دست دادند.

🌐 کانال خبری و فرهنگی سلطان ساوالان👇

https://telegram.me/sogatabad

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sultan Savalan’s story.