แก้ปัญหา เปิด Xamarin Studio ได้ทีละ 1 ตัว

เป็นเรื่องน่าปวดหัวมากสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องเปิดโปรเจ็คไปพร้อมๆกันหลายตัว แต่เจ้าตัว Xamarin Studio for Mac ดันเปิดได้ทีละ 1 Instant ก็เลยจำเป็นต้องไปถามหาผู้รู้จากอินเตอร์เน็ตให้มาช่วยแก้ปัญหา ได้วิธีแก้ไขมา 3 วิธี

1) ใช้ Terminal เปิดโปรแกรมด้วยคำสั่ง open -n

2) ใช้ Script Editor แล้วใส่โค้ดดังนี้ แล้ว Save เก็บไว้ Double Click แล้ว ​Run ได้เลย แก้ปัญหาวิธีที่ 1 คือไม่ต้องพิมพ์คำสั่งใหม่ทุกครั้ง

3) ใช้ Xamarin Studio Launcher โดยคุณ @redth

3.1) Download Xamarin Studio Launcher

3.2) ลากเข้าไปเก็บไว้ใน Application แล้ว Double Click เปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรก

3.3) ลาก Xamarin Studio Launcher มาวางไว้ที่ Dock

3.4) เปิด Finder หาโฟลเดอร์โปรเจ็ค Xamarin (ซักตัวนึง)คลิ๊กขวาที่ไฟล์ Solution “.sln” เลือก Get Info

3.5) ตรง Open With เลือก Xamarin Studio Launcher.app

3.6) จากนี้ต่อไป ถ้าเรา Double Click ไฟล์ Solution “.sln” มันจะไปเปิด Xamarin Studio ตัวใหม่ขึ้นมาแทน

Like what you read? Give CodeBangkok a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.