บ้านหัวบึง ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หมู่บ้านหัวบึงตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 โดยมีผู้คนอพยพมาจาก 2 หมู่บ้านคือ บ้านโคกล่าม กับ บ้านขามเรียนซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านในปัจจุบัน สาเหตุที่ผู้คนย้ายมาจากถิ่นฐานเดิมเนื่องมาจากบ้านโคกล่ามได้เกิดฝนฟ้าคะนองแล้วฟ้าผ่าคนตายกลางหมู่บ้าน ชาวบ้านเกรงว่าจะเป็นลางร้ายกับหมู่บ้าน ส่วนผู้ที่อพยพมาจากบ้านขามเรียนนั้นเนื่องจากเกิดมีโจรผู้ร้ายมาปล้นทรัพย์สินเป็นประจำดังนั้นชาวบ้านจึงหาทำเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่ จนกระทั่งได้มาพบพื้นที่อยู่ริมหนองบึงจึงได้ชื่อว่า “บ้านหัวบึง”ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้นำชาวบ้านมาก่อสร้างบ้านเรือน คือ หลวงปู่สีทน กิตติปัญโญเป็นพระที่มีเวทมนต์และวิชาอาคมผู้คนให้ความเคารพนับถือ และมีผู้เฒ่าผู้แก่เช่น นายพะโพ นายอินทร์ นายขนานสิงห์ เมื่อจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เลือกผู้นำหมูบ้านคนแรกคือ นายขุนนิกร ประทุมชุมภูและปัจจุบันมีนายบุญเพ็ง ค่อมสิงห์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ปัจจุบันบ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบล ทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ประมาณ 2.83 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ อยู่ติดกับ บ้านกุดดุก ต.ทรายมูล

ทิศใต้ อยู่ติดกับ บ้านจำปาต.ทรายมูล

ทิศตะวันออก อยู่ติดกับ บ้านรักชาติ ต.บัวใหญ่

ทิศตะวันตก อยู่ติดกับ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล

ป่าชุมชนบ้านทรายมูล

ป่าชุมชนบ้านหัวบึง หรือชาวบ้านเรียกว่าป่าดอนดงคำ เป็นป่าดั้งเดิมของบ้านหัวบึง หมู่ที่ 9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ 88 ไร่ 9 ตารางวา ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนของกรมป่าไม้เมื่อปี พ.ศ.2556เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ ทส1605.43/4470 ลว.18 มีนาคม 2556 เป็นประเภทป่าที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสภาพทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ดินร่วนปนทรายและลูกรังเป็นบางส่วนก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์ไว้มาแต่เดิมโดยมีหลวงปู่สีทน กิตติปัญโญ พระภิกษุอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านตำบลทรายมูล มีพรรณพืชที่สำคัญในป่า เช่น ตะเคียนหิน Hopea ferrea ยางนา Dipterocarpus alatus พะยอมShorea roxburghii มะเดื่อกวาง Ficuscallosa เป็นต้น

บ่อน้ำผุด (น้ำแร่)

ทะเบียนพรรณไม้ป่าชุมชนบ้านหัวบึง

ของดีบ้านหัวบึงฯ “ผักกูด”

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.