Tebrikler, Green Card Kazandınız: Çıkmaz demeyin, şansınızı deneyin
Mert Erbil
1526

Gülümseyen bir vesikalık fotoğrafım ile başvurdum, demek ki daha ilk fotoğraftan fail oldum :(

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.