Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Benin Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Aurélien Agbénonci “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Benin Cumhuriyeti Hükümeti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nı” imzalamıştır.

Like what you read? Give İçişleri Bakanlığı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.