Bedrijfsarts krijgt zwaardere stem

Preventie onderdeel contract arbodienst

De ruim 1000 bedrijfsartsen in Nederland krijgen er een belangrijke taak bij. Voortaan moeten ze de werkgever ook adviseren hoe hij ziekte en uitval door het werk het beste kan voorkomen. Preventie wordt een vast onderdeel van het contract met de arbodienst, inclusief de financiering. De OR heeft instemmingsrecht en de Inspectie SZW kan hierop handhaven. 
 Bij problemen met werkdruk of lawaai krijgt de werkgever voortaan een advies om het probleem bij de bron aan te pakken. Nu is het vaak nog zo dat elke betrokken werknemer afzonderlijk een advies krijgt. Dat kan dan gaan om bijvoorbeeld een cursus stressbestendigheid of time management, of over het dragen van oordopjes.
 
 Inspectie SZW
 In zijn sterkere positie kan de bedrijfsarts zo nodig de Inspectie SZW inschakelen als de werkgever zijn adviezen negeert. De werkgever loopt ook meer risico. Krijg hij deskundige adviezen waar hij vervolgens niet naar handelt, dan kan hij daarop worden aangesproken. Dat zal voornamelijk gebeuren als het genegeerde advies aantoonbaar leidt tot verzuim of gezondheidsschade.

Redactie TQL 
 
 Illus. (cc): clari

©2016 — The Question Library
 De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


Originally published at www.tql.nl.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.