Vennootschapsbelasting per 2018 omlaag

Maatregelen tegen dubbele verliesneming

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat vanaf 2018 omlaag. Dit was al opgenomen in het Belastingplan 2017. Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd door de eerste schijf per 2018, 2020 en 2021 te verlengen.
De tarieven zijn dan als volgt:
Tarieven vennootschapsbelastingJaarEerste schijfTariefTweede schijfTarief2017€ 0 — € 200.00020%€ 200.000 en meer25%2018€ 0 — € 250.00020%€ 250.000 en meer25%2019€ 0 — € 250.00020%€ 250.000 en meer25%2020€ 0 — € 300.00020%€ 300.000 en meer25%2021€ 0 — € 350.000 20%€ 350.000 en meer25%
Het kabinet heeft daarbij opgemerkt dat het verwacht dat het tarief van de vennootschapsbelasting in de toekomst verder omlaag kan. Mede als gevolg van de maatregelen tegen belastingontwijking (in het kader van BEPS en de Europese anti-belastingontwijkingsrichtlijn), zal de concurrentie om de vestiging van multinationals verschuiven van ‘grondslag’ naar ‘tarief’.

De tariefsverlaging was al opgenomen in het pakket Belastingplan 2017 en treedt per 1 januari 2018 in werking.

Voorkoming dubbele verliesneming
In een motie van de Tweede Kamer is de regering verzocht om dubbele verliesneming bij de afwaardering van een vordering buiten fiscale eenheid (voor de vennootschapsbelasting) maar binnen een concern onmogelijk te maken.

De staatssecretaris van Financiën zal in het Belastingplan 2018 voorstellen om de bestaande bepaling tegen dubbele verliesneming uit te breiden. Daarbij heeft de staatssecretaris aangegeven dat mogelijk nog andere flankerende maatregelen in de vennootschapsbelasting nodig zijn.

Verbreding grondslag
De Tweede Kamer heeft in een motie de regering verzocht om met voorstellen te komen om de grondslag van de vennootschapsbelasting te verbreden en de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen evenwichtiger te maken. Onzeker is in hoeverre dit daadwerkelijk in het Belastingplan 2018 zal worden opgenomen.

Redactie TQL

Illus. (cc): phill

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.