Zwangerschapsdiscriminatie hardnekkig

Weinig kennis over rechten en plichten

De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek. In 2012 kreeg 45% van de ondervraagden te maken met situaties die duiden op zwangerschapsdiscriminatie, nu is dat 43%. De bereidheid om zwangerschapsdiscriminatie te melden is gedaald: dit percentage nam af van 26% in 2012 naar 14% nu. 
 ‘Helaas is er geen verbetering opgetreden inzake deze hardnekkige vorm van discriminatie, die de baanzekerheid van vrouwen ondermijnt en een groot maatschappelijk probleem vormt”, zegt Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Van de ondervraagde vrouwen die tijdens hun zwangerschap op het punt stonden een arbeidsovereenkomst te tekenen, gaf 32% aan dat het contract niet doorging of werd gewijzigd, nadat bekend werd dat zij zwanger waren. Bij 44% van de vrouwen met een aflopend contract, werd dit vermoedelijk niet verlengd wegens zwangerschap.
 
 1 op 10 loopt promotie mis door moederschap
 Discriminatie komt op verschillende werkterreinen voor. Denk aan de sollicitatieprocedure, het aangaan (of verbreken van) een arbeidsverhouding, het regelen van arbeidsvoorwaarden en de algemene arbeidsomstandigheden. Ook de proeftijd ‘niet doorkomen’ wanneer een zwangerschap wordt gemeld, behoort tot de problemen. 1 op de 10 vrouwen geeft aan door hun meest recente zwangerschap een promotie, salarisverhoging of opleiding te zijn misgelopen. 11% werd tijdens een sollicitatieprocedure expliciet afgewezen vanwege zwangerschap, moederschap of kinderwens.
 
 Beroepsniveau risicofactor
 Een opmerkelijke risicofactor voor bepaalde vormen van zwangerschapsdiscriminatie blijkt het beroepsniveau. Zo ervaren vrouwen werkzaam op een hoger beroepsniveau meer moeilijkheden bij het opnemen van verlof. Vrouwen werkzaam op een lager beroepsniveau krijgen vaker te maken met openlijke kritiek op hun zwangerschap.
 
 In het onderzoek is ook stilgestaan bij de gevolgen die negatieve ervaringen op de werkvloer kunnen hebben voor de gezondheid van moeder en kind. 35% van de ondervraagden die werkten of solliciteerden, kreeg bevallingscomplicaties of gezondheidsproblemen. Uit het onderzoek lijken aanwijzingen naar voren te komen dat vrouwen vaker dit type problemen ondervinden, wanneer ze voor hun bevalling op het werk onprettige ervaringen hebben meegemaakt.
 
 Tot de andere factoren die de kans op zwangerschapsdiscriminatie vergroten, behoren onder meer een tijdelijk dienstverband, problemen rondom de bevalling, werkzaam zijn in de profitsector, of een leidinggevende functie.
 
 In strijd met de wet
 Volgens de gelijkebehandelingswet en diverse mensenrechtenverdragen is discriminatie wegens zwangerschap, een kinderwens of moederschap verboden. Toch hebben jaarlijks 50.000 Nederlandse vrouwen ervaringen die wijzen op zwangerschapsdiscriminatie. 28% van de vrouwen met een dergelijke ervaring, voelt zich daadwerkelijk gediscrimineerd. Dit lage percentage wordt onder meer veroorzaakt doordat vrouwen te weinig kennis hebben over hun rechten en plichten, aldus het College.
 
 Rechten en plichten
 Ondervraagden herkennen mogelijke zwangerschapsdiscriminatie het best als het gaat om ontslag of het niet verlengen van een contract (63%). Mogelijke discriminatie rondom verlof wordt het slechtst herkend (10%). Deze percentages zijn sinds 2012 gelijk gebleven.
 
 ‘De acties die de Rijksoverheid naar aanleiding van ons vorige onderzoek heeft ondernomen op het gebied van informatievoorziening, zijn onvoldoende effectief gebleken’, constateert Van Dooijeweert. ‘De combinatie van het gebrek aan kennis over dit onderwerp en een lagere meldingsbereidheid door vrouwen maken het discriminatieprobleem voor werkgevers onvoldoende zichtbaar. Zo kunnen we dus niet toewerken naar het aanpakken van zwangerschapsdiscriminatie.’
 
 Melden belangrijk
 Wanneer vrouwen zich gediscrimineerd voelen wegens zwangerschap of moederschap, blijkt slechts 1 op de 7 bereid hier melding van te maken. Dit is bijna een halvering ten opzichte van 2012. De belangrijkste reden voor ondervraagden om deze vorm van discriminatie niet aan te kaarten bij hun werkgever, vakbond of elders, is de verwachting dat ‘dit toch niets uithaalt’.
 
 Opvallend is dat het aantal meldingen bij het College de afgelopen vijf jaar wel is toegenomen, wat waarschijnlijk samenhangt met oproepen van het College om zwangerschapsdiscriminatie te melden. Uit gegevens van het College blijkt dat meldingen van zwangerschapsdiscriminatie wel degelijk tot genoegdoening kunnen leiden.
 
 
 In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens enquêteerde TNS Nipo ruim 1000 vrouwen die in de afgelopen vier jaar zwanger zijn geweest en/of moeder zijn geworden en in deze periode werkten of werk zochten. Aanvullend hielden onderzoekers van het College interviews. Dit onderzoek is een herhaling van het zwangerschapsdiscriminatie-onderzoek dat het mensenrechteninstituut vier jaar terug deed.
 
 
 Redactie TQL
 
 Illus. (cc): fdk

©2016 — The Question Library
 De auteursrechten van alle onderwerpen in de databank berusten bij The Question Library/MEDEM Publishing. Het is niet toegestaan om de informatie op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


Originally published at www.tql.nl.

Like what you read? Give The Question Library a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.