KADEM’in düzenlediği Dr. Murat Yılmaz, Doç.Dr. Hüseyin Yayman, Merve Şebnem Oruç, Mücahit Küçükyılmaz, Halime Kökçe’nin konuşmacı olarak yer aldığı ‘15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi’ konulu paneldeyiz

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.