Ocak ayında yapılan seçimlerle Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkan’ı seçilen Özge Köksal beyi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Geleneksel Antalya reçellerimizden ikram ettik

Like what you read? Give Menderes Türel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.