Sağlık Bakanımız Sn Mehmet Müezzinoğlu ile Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Estetik Cerrahi Bölümünü ziyaret ettik. Çift kol nakli olan Mustafa Sagır’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.