Kültür mirasımız

Bir akademi…

Collège de France

Kuruluş ilkesi; “Docet Omnia”. “Her şeyi öğretir”.

Bu ilke doğrultusunda, her bilim dalında eğitim, öğretim veriyor, araştırma sağlıyor.

Etkinlik dalı olarak 50 kürsü var.

Bir o kadar da profesör…

Ancak, kadro bu profesörlerle kısıtlı değil. Akademik unvan gözetilmeden, üniversiteden ya da üniversite dışından, dallarında ün kazanmış bilim insanları buraya davet üzerine geliyor, uzmanlık alanlarındaki birikimlerini, yeni araştırmalarını aktarıyor.

Burada profesör olmak Fransa’da akademik çevrelerde gelinebilecek en yüksek nokta kabul ediliyor.

“Araştırma ve yetişkinler için yükseköğrenim kurumu” olarak tanımlanan bu akademi, bir bilim üretme ve aktarım merkezi.

Collège de France…

Fransa’da tek, dünyada da benzeri yok.

Dersleri isteyen herkes izleyebiliyor. Kayıt yok, harç yok.

Harç yok, çünkü bu bir devlet kurumu.

1529’da kurulmuş. Yakında 500 yaşına basacak.

Burayı kuran Fransa Kralı, döneminin tanrıbilim egemenliğinde olan üniversitelerinden özerk ve bağımsız olsun diye kurmuş.

1529’da !..

Fransa’nın 1529’da bu anlayışta bir kralı olmuş ve o kraldan da ülkesine bugün dünyada parmakla gösterilen işte böyle bir öğretim kurumu kalmış.

Tanıyor muyuz bu Fransa Kralı’nı ?

Ehh, pek değil.

Okullarımızda ecdatla şişinelim diye konu edilen bir mektupla öğretilir. Hani Muhteşem Süleyman’ın şu aşağıdaki mektubunun girişinde kendini sekiz satır övdükten sonra adını yarım satırla andığı kişi (I. François) olarak;

Ben ki, Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir’in ve Kürdistan’ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân’ın torunu, Sultan Selim Hân’ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım. Sen ki, Françe vilayetinin kralı Françesko (François)sun…”

Söz konusu mektup, salt bu girişi nedeniyle bile çok gururlanılan bir ecdat mirasıdır.

Gururlanılacak ecdat tarihi diye bu öğretilir.

Ha, o Françe vilayetinin aciz kralı Françesko, tarihe ülkesindeki Rönesans ve hümanizm hareketlerinin, sanatçıların, örneğin Leonardo Vinci’nin koruyucusu olarak geçmiş, zaten ünlü La Jakonde (Mona Lisa) tablosu da o nedenle Fransa’daymış, ayrıca o gariban Françesko’dan geriye işte bu 500 yıllık Collège de France kalırken bizimkinden böyle bir şey kalmamış…

Bunların hiç önemi yok.

Bizim şu “muhteşem”in hitabına bak, hitabına.

İftihar ediyoruz bu büyük ecdat mirasıyla.

Günümüzün, “Ey … !…Sen kimsin ya ?” narası, işte kültür mirasındaki bu seçiciliğimiz sayesindedir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.