Toplumsal gelişmemizdeki önlenemez yükseliş

(Bir araştırmacı yazardan)

TÜİK, yayınladığı 2015 verisiyle hapishanelerdeki nüfusumuzun istikrarlı artışını 2015 yılında 2014’e kıyasla %11,7 arttığını şöyle duyurdu;

“2011 öncesi durum neydi? 2015’te 177 bine ulaşan rakam örneğin 2005’te kaçtı?” diye sorulacak olursa, o konudaki bilgi de şöyle;

2005’te 73,4 milyon olan nüfusumuz, 2015’te 78,4 milyona ulaşmıştı. Artış; % 6,81. Aynı dönemde; hapishanelerdeki nüfusumuzu 56 binden 177 bine ulaştırmış bulunuyoruz. Artış; %216 (yüzde ikiyüzonaltı) !..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.