தமிழ் என்னும்
முடிவில்லா நட்சத்திர பாதையில்
பயணிக்கும் பறவை நாம்!
தமிழ் இனியன்
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.