TÄTOVEERIMISKUNST

Tartu Kunstikool
Apr 13, 2015 · 3 min read

Intervjuu Mico Goldobiniga

Alisa Drobõševskaja

Räägi, kuidas alustasid?
Täiesti juhuse tahtel. Üks päev ehitasin endale tätovee- rimismasina ja samal päeval tegin oma sõbrale tätoka. Esimene kontakt tätoveeringutega oli, kui ma oma kriminaalse taustaga onudega suhtlesin. Ma sain kohe aru, et inimesed ju ei sünni nende piltidega kehal ja mind hakkas huvitama, kuidas need kujundid inimkehale tekivad.

Milliseid tätoveeringuid tehakse kõige rohkem?
Mõttetuid. Moetätoveeringuid ja kõike, mida internetist leiab. Võetakse ka kellegi teise töö, kui meeldib. Loomad ja geomeetrilised kujundid, mingi mustrivärk on üsna populaarne. Praegu ei teagi, kas Eestis on mingit konkreetset trendi. Tätoveerijad ei pane kõike, mis nad teevad, netti üles, vaid panevad rohkem pilte sellest, mida nad ise tahavad teha.

Milliseid pildi suurusi eelistad?
Eelistan selliseid pisemaid, üldjuhul ühe sessiooni töid. Tahan alati kohe valmis tulemust näha. Tihti polegi asi tegelikult suuruses, vaid selle ajalises kestvuses. Üldjuhul peale seitsmendat tundi annab käsi juba tunda! Enamus mu töid on üsna detailirohked, seega jõuan ainult väiksemaid töid teha, et seitsme tunni piiridesse jääda. Tegelikult, kui ma mõtlen, siis keskmisele tätoveeringule, mis ma teen, kulub umbes kolm pool tundi.

Geomeetrilised kujundid, miks?
Sest geomeetria esineb igal pool. Mustreid leidub looduses, inimtegevuses, muusikas. Kui ma sellest lõpuks aru sain, hakkasin neid ka igal pool nägema. Neid on minu arvates rahustav joonistada, omaette meditatsioon. Lahe on ka see, et ma kunagi ei tea, milline see pilt lõpuks välja tuleb!

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Oskad rääkida midagi tätoveeringute tähendustest?
Tähendustega on päris keeruline lugu. Need muutuvad üsna kiiresti ja on erinevad eri keskkondades. Kindlasti on teatud sümboolikal ja kujundil oma tähendus. Tätoveerimine on üsna semiootiline kunst. Mingid mõisted peaks enne tätoveeringu tegemist läbi mõtlema.

Kas on ette tulnud juhtumeid, kui töö läks valesti või klient ei olnud tööga rahul?
Ikka on ette tulnud tühiseid vigu. Aga alati on saanud selle kuidagi parandada. Üldiselt on minuga vist rahul oldud. Samas ei teagi, mis inimesed seljataga räägivad. Siinkohal tahaks tänada kõiki usalduse eest.

Milles on tätoveerimise ohutuse põhireeglid?
Steriilsus ja hügieen ikka ennekõike. Väga huvitav, et sama tööga tegelevatel inimestel võib ka kõige lihtsamatest nõuetest olla eri arusaam. Hästi palju toidukilet kulub. Klient peaks ka ise stuudiosse sisenedes kriitilise pilguga ringi vaatama.

On sul mingeid soovitusi esimeseks tätoveeringuks?
See võiks pigem olla pisikene ja varjatud. Inimesed muutuvad, elud muutuvad. See võiks olla ikkagi midagi sellist, mille puhul tundub, et see sümbol või emotsioon võiks jääda sinuga väga pikaks ajaks.

Kas on olemas ka mingisugune eetiline piir?
Piirid on olemas vaid inimeste peades. Piire peab tunnetama.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

see artikkel ilmus aastal 2015 ajakirjas Mars
http://art.tartu.ee/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store