Kebiasaan yang Kecil-kecilan

Mencintaimu adalah sebuah kepayahan yang dinanti,
seperti berhati-hati menghirup kopi panas atau
menyelak lembaran terakhir novel favorit.

Hari-hari tanpamu adalah ketidakcukupan yang panjang,
seperti semangkuk ramen yang sejuk atau
sushi yang dihidang tanpa salmon.

Aku mahu menjadi sebuah kebiasaan untukmu:
televisyen yang kau hidupkan setiap 6 petang atau
lampu-lampu yang kau nyalakan bila malam atau
mata yang kau tutup waktu lena.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.