Uit Emile: “One must , therefore, let them have the use of all the strength nature asks of them…….

Deze zin leidt de maxims in, die Rousseau formuleert voor het gedrag van een leraar. Rousseau is voorstander van “Kind gecentreerd” onderwijs. Het kind moet zelf ontdekken, hoe de wereld in elkaar zit. Opvoeden is hem helpen dat te doen. De maxims hebben deze visie als achtergrond. De vier maxims stellen:
- een leraar moet het kind helpen en aanvullen, wat hen ontbreekt of aan
 intelligentie of kracht;
- een leraar moet zich bij die hulp beperken tot het werkelijk nuttige;
- de leraar moet de taal en tekenen van het kind goed kennen. Zo weet hij
 wanneer een reactie van het kind terecht of onterecht is;
- de leraar moet er zo voor zorgen dat het kind zelf meer doet en minder eist 
 van anderen.

Opvoeding van het kind gebeurt zo meer in harmonie met de natuurlijke mogelijkheden van het kind. Het kind ontdekt zijn mogelijkheden op natuurlijke wijze. Het kind wordt al ontdekkende wijzer. Dit kan in een stad, het kan ook erbuiten. Rousseau is daarbij voor een opvoeding buiten in de natuur. Rousseau stelt ook een onderwijsprogramma op. Hij doet dat voor een gefingeerde persoon, Emile. Emile is de hoofdpersoon in zijn boek over educatie.

Met zijn visie op onderwijs, dat Locke karakteriseerde als “Reason with children”, had Rousseau invloed. Zijn ideeën deden mee, maar hadden niet het laatste woord!

In Rousseau’s tijd was Frankrijk aan het nadenken over vorm en organisatie van het basis- en voortgezet onderwijs. De ideeën achter de Franse revolutie kwamen op, te weten : “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap”. In een dergelijke samenleving is onderwijs een eerste aandachtspunt. Verplicht universeel onderwijs vanuit de staat is dan fundamenteel. “Inequality of education is one of the main sources of tyranny” zegt Condocet, een van de voormannen op het terrein van onderwijs van de republiek. Daar moeten we wat aandoen!

De onderwijsdeskundigen van de revolutie maakten een onderwijsplan. Het plan botste al met Rousseau in haar uitgangspunt: “Mannen en vrouwen zijn gelijk en dus krijgen ze hetzelfde onderwijs.” Dat was wat anders dan Rousseau propageerde. Jongens en meisjes hebben in Rousseau’s visie verschillende bekwaamheden. En dus moeten zij anders opgevoed worden!

Het plan van de onderwijscommissie won. Op 19 December 1793 werd in Frankrijk basiseducatie verplicht verklaard. In Frankrijk kwamen openbare en bijzondere scholen. Deze stonden onder supervisie van de educatieve executive council in Parijs. Deze council werkte met locale onderwijsinspec-teurs. Een systeem dat tot aan de dag vandaag functionneert!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.