Cụm trống photo Xerox DC 1080 /2000 giá rẻ nhất
Pu Pu
7

Nhằm Song song với các dịch vụ cho thuê máy photo và sửa chữa các thiết bị máy văn phòng , AT Việt Nam còn cung cấp các loại mực máy in như : MỰC PHOTO XEROX 236, MỰC PHOTOCOPY XEROX 4070, Mực photo xerox DC450, Mực photo xerox DC 156, Mực photo Xerox DC2060, Mực Photo Xerox DC2056, … và tất cả các linh kiện chính hãng khác như : lô sấy, trống, từ… Nếu bạn muốn biết them thông tin hãy liên hệ Mobile: 0936 421 376 / 01693 727 238

Like what you read? Give Pu Pu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.