May 25,

Này

Nếu có gặp lại nhau

Hãy chuẩn bị tinh thần bị tớ ôm 1 cái thật chặt đấy nhé!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Thuy Moc Nguyen’s story.