May 25,

Này

Nếu có gặp lại nhau

Hãy chuẩn bị tinh thần bị tớ ôm 1 cái thật chặt đấy nhé!

Like what you read? Give Thuy Moc Nguyen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.