Verbonden maar toch vrij

Welbespraakt, goedgekleed, vlot; wie Samir in het dagelijks leven tegen komt, verwacht niet dat er zo’n turbulent leven schuilgaat achter deze jongeman. Diefstal, drank, drugs, schulden, hechtingsproblemen. Na zes jaar begeleiding van Timon — en twee reizen naar zijn geboorteland Sri Lanka — is Samir klaar voor een zelfstandig leven.

Samir wordt geboren in Sri Lanka, maar groeit op bij zijn Nederlandse adoptieouders en zus in Breukelen. ‘Op de basisschool was ik de enige buitenlandse jongen. Ik besefte al snel dat ik ‘anders’ was. De ‘zwarte school’ in Maarssen, waar ik naar het vmbo ging, was voor mij dan ook een hemel op aarde. Maar mijn ouders plaatsten me over naar een particuliere school.’

Hechtingsproblemen

‘Tien maanden heb ik in een gesloten instelling gewoond, voordat ik weer naar huis mocht.’ Het gezin is compleet verscheurd, maar Els Stouwdam van Timon ziet dat de race nog niet gelopen is. ‘Op haar advies is het gastenverblijf bij mijn ouders’ huis verbouwd, zodat ik daar kon wonen. Zo was ik met hen verbonden, maar toch vrij.’

‘Overal voelde ik me een nummertje. Niet bij Timon.’

Image for post
Image for post
Begeleider Ellie en Samir

Gastvrij ontvangen

Rootsreis

Ik weet hoe belangrijk het is dat iemand tijd voor je neemt, moeite voor je doet en je liefde geeft.

Image for post
Image for post

Toekomst

Het gaat goed met Samir. In september begint hij aan de studie Sociaal Pedagogisch Werk. ‘Wie weet kom ik nog eens bij Timon terecht. Ik wil graag iets voor jongeren betekenen. Timon krijgt van mij een dikke 8,5! Ik heb er veel aan gehad. Ik weet hoe belangrijk het is dat iemand tijd voor je neemt, moeite voor je doet en je liefde geeft.

*Samir’s naam is om privacyredenen gefingeerd.

Image for post
Image for post

Dit verhaal komt uit Timon Thuis. Wil je Timon Thuis thuis ontvangen? Ga dan naar www.timon.nl/steun-timon en meld je aan!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store