Verbonden maar toch vrij

Hechtingsproblemen

‘Overal voelde ik me een nummertje. Niet bij Timon.’

Begeleider Ellie en Samir

Gastvrij ontvangen

Rootsreis

Ik weet hoe belangrijk het is dat iemand tijd voor je neemt, moeite voor je doet en je liefde geeft.

Toekomst

--

--

--

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen werken we aan een hoopvolle toekomst voor jongeren en hun gezin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Timon Zorg Dichtbij

Timon Zorg Dichtbij

Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Samen werken we aan een hoopvolle toekomst voor jongeren en hun gezin.

More from Medium

Five-Star Review: NMC-CESI

net:https://zkpad.io/

Indroduction to the KYVE Network.

Olympus DAO — Inverse Bonds Popularity