ก่อนตัดสินใจมาเป็น Project Manager
Piyorot
454

ได้แง่คิดและแนวทางที่ดีมากครับ กำลังจะมาลองทำ Project Manager เหมือนกันครับ ขอบคุณครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.