Nękanie czyli stalking … do kogo się zwrócić o pomoc?

W dzisiejszych czasach wszyscy korzystają z różnego rodzaju źródeł komunikacji. Są to zarówno telefony komórkowe jak również portale społecznościowe, komunikatory, internet. Często nie znamy nawet osoby z jaką nawiązujemy znajomość. Coraz częściej dochodzi do fanatycznego nękania naszej osoby przez kogoś po drugiej stronie. W firmie detektywistycznej TopDetektyw coraz częciej spotykamy się z probami o pomoc w związku z działaniami stalkingu. W świetle przepisów prawa takie zachowanie jak natrętne nękanie jest przestępstwem z Art. 190a. Uporczywe nękanie — stalking.

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozba-wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

W każdym przypadku powyższego przestępstwa należy reagować. Nikt kto dopuszcza się podobnego przestępstwa nie powinien czuć się bezkarnie. W dobie możliwości technicznych każdy kto dopuszcza się gróźb, nękania jest namierzony w kilkanaście godzin.

W związku z tymi informacjami biuro Top Detektyw zachęca do wyboru tylko i wyłącznie profesjonalnych biur detektywistycznych z licencją MSW i wieloletnim dowiadczeniem. TopDetektyw — www.topdetektyw.pl

TopDetektyw — Najlepszy detektyw w Trójmiecie. Nasi detektywi działają w miastach takich jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kołobrzeg, Szczecin oraz całe Pomorze.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.