Taloussanomat kirjoitti Touchpointista

Vanhat tekstiilit voitaisiin käyttää paljon tehokkaammin kuin polttamalla, Touchpointin Carita Peltonen kertoi Taloussanomille. Lue koko juttu täältä.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.