Et voilà. 12.000 euro monnies om dromen mee waar te maken.

Trooper
Trooper
Nov 27 · 3 min read

WAUW. Echt, wij hebben de afgelopen weken de allerallermooiste dromen zien passeren. 600 in totaal, waarop samen 55.000 mensen stemden. Gisteren zijn de winnaars bekend gemaakt in het hoofdgebouw van KBC in Leuven tijdens een wervelende show. Zij gingen ervandoor met, niet de 5.000 euro beloofde monnies, maar wel met in totaal 12.000 (TWAALFDUIZEND) euro om hun dromen te realiseren. Dju, je had er bij moeten zijn!

Het was Collette vzw die de publieksprijs wegkaapte. Hun droom voor dolfijnentherapie in Curaçao voor hun dochtertje kreeg daardoor een financieel duwtje in de rug van 3.000€. Omdat de dromen en de verhalen van verenigingen zo aangrijpend waren, besliste KBC on the spot om ook een prijs uit te reiken voor de tweede en derde plaats. Geheel onverwacht gingen de overgelukkige Gidsenmeisjes Sint-Godelieve dus ook met een cheque van 2.000€ naar huis, om hen op weg te zetten voor de bouw van hun nieuwe lokalen. Ook AnimAid — een organisatie die instaat voor opvang, verzorging, operaties & adopties van mishandelde hondjes & straathonden — mocht dankzij hun derde plaats een cheque van 1.000€ in ontvangst nemen.

Naast de publieksprijs, koos ook de professionele jury, bestaande uit Hans Bourlon van Studio 100, Karin Van Hoecke van KBC, Steven Vanherreweghe van TV en Elisabet Lamote van Trooper, hun favoriete dromen uit. Studio 100 toverde, alweer totaal onverwacht, nog een tweede en derde prijs van respectievelijk 2.000 en 1.000 euro uit hun hoed. Boven De Wolken ging naar huis met 3.000 euro om een fotoreportage aan te kunnen bieden aan alle ouders van sterrenkindjes. Zonder Honger naar Bed — Aalst scoorde een cheque van 2000 euro om een ouderwetse koffieklets te organiseren voor mensen die in een sociaal isolement komen door armoede en de Scouts & Gidsen van Hever-Schiplaken kregen 1.000 euro om hun eigen koelwagen met zonnepanelen mee in elkaar te steken.

Groot woord van dank aan onze gulle partners KBC en Studio100, die zomaar de monniepot voor jullie dromen optrokken van de beloofde 5.000 Euro naar de uitgereikte 12.000 euro. Ketching! 🤑

Wij weten weer helemaal waarvoor we elke dag naar het Trooper hoofdkwartier afzakken, om al deze dromen te helpen realiseren! En dat kan jij ook, als je bij je volgende online aankoop even doorklikt vanuit www.trooper.be/zoek-vereniging.

Meer foto’s van de gezellige avond vind je hier terug: http://tiny.cc/94yxgz

  Trooper

  Written by

  Trooper

  Verenigingen verdienen meer middelen! Gewoon door de leden online aankopen te laten doen via hun Trooperpagina. www.trooper.be

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade