We hebben wat getwijfeld over de titel bij dit grafiekje…

Maar we kunnen ons enthousiasme niet verstoppen. Want Trooper heeft voor zijn verenigingen de kaap van de 10.000 Euro overschreden. Hoppaaa. Of anders gezegd: er zijn ondertussen via Trooper 2.519 aankopen voor een bedrag van 235.106 euro gedaan door de leden voor hun verenigingen. En dat levert tot nu exact 10.384 Euro op voor de trooperverenigingen.

Dus geef toe, titels als “Stand van zaken Trooper”, of “Inkomsten Trooperverenigingen” zou wat platjes geweest zijn. Ga gerust eens naar www.trooper.be als u ook Troopervereniging wil worden. Of niet. Misschien gaat u liever een toertje fietsen. Maar dan kan u nog steeds uw energybars of een nieuwe fiets bestellen via www.trooper.be op Athleteshop bijvoorbeeld, en een vereniging of een goed doel kiezen, die dan een commissie krijgt. Want, … verenigingen verdienen meer geld. Dat is namelijk onze slogan.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.