Våra Vänner #1

Video av True Friends via Instagram under CC BY-NC 2.0.

Under titeln “Våra Vänner” har vi på True Friends tänkt att presentera hur vi samarbetar med våra vänner i och utanför House of Friends. Ett aktuellt exempel är hur vi jobbat våra vänner på Röda Korset och filmen “Tack för ditt bidrag“.

Filmen togs fram i ett samarbete mellan byråerna True Friends och Friends & Tactics. Från teamet har dom kreativa vännerna Johan Norman på True Friends och Felicia Korhonen på Friends & Tactics fått berätta mer om samarbetet.

Vad har Friends & Tactics och True Friends respektive roller varit i projektet?

Friends & Tactics har tagit fram grundidén och copy. True Friends har stått för animeringen. Vi har tillsammans tagit fram storyboard och illustrationer.

Varför valde ni att jobba med rörligt i det här projektet?

Röda Korset har haft bra erfarenheter av rörligt eftersom det har fått stor genomslagskraft tidigare. När det nu var dags att återkoppla vad pengarna gått till kändes det naturligt att förmedla budskapet i samma format.

Tips på videos som inspirerat er?

Vi har inspirerats av Röda Korsets tidigare filmer, bland annat filmen Hjälp Syrien! som informerade om det akuta behovsläget i Syrien. Vi gillar även det mesta som kommer från Apples motion-avdelning till exempel videon Designed by Apple — Intention.

Tack Johan och Felicia!🙂

Video av True Friends via Instagram under CC BY-NC 2.0.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.