bạn ơi cho mình hỏi, mình thấy yêu cầu hồ sơ có chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội 3 tháng nữa ạ…
Dang Thanh Phuong
1

À, mình ko có nha, bạn mình mới làm xong & đang đi Hàn cũng ko cần hồ sơ chứng nhận tham gia bảo hiểm. Hiện tại mình thấy chỉ có Đài Loan yêu cầu thôi à (ý là Bảo Hiểm Y Tế)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.