Chào bạn, cho mình hỏi t.h này nhé,
Thuy Van
1

Bạn ơi,

  1. Theo mình biết nếu bạn muốn nhờ người thân đi nộp dùm thì phải có Giấy Uỷ Quyền có công chứng của cơ quan chức năng. Mình nghĩ tốt nhất là bạn nên tự đi nộp ạ.
  2. Yêu cầu là phải ra Hà Nội nộp rùi bạn ơi. Nếu bạn sinh ở Đà Nẵng, làm việc ở Sài Gòn thì nộp ở SG được.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.