E cảm ơn chị.
Vân Đinh
1

Cứ làm thử xem, visa mà, hên xui, nên nếu không được thì mình đã có kinh nghiệm, sau này dù xin visa nước khác cũng không bỡ ngỡ :D

Like what you read? Give Ha Nhi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.