chị ơi, các giấy tờ cá nhân như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy CMND có cần phải nộp vào không…
Mai Trần
1

CMND thì em photo 1 bản mang theo phòng hờ nha, giấy khai sinh ko cần còn sổ hộ khẩu thì nơi sinh trên passport của em là ở đâu? Em nộp ở SG hay Hà Nội?

Like what you read? Give Ha Nhi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.