Có bạn bảo cẩn thận thì cmtc thêm cho vợ mình bằng tài khoản của mình thì cần thêm giấy bảo lãnh…
Duong Tuan Anh
51

Mình không có form đó bạn ơi, thông thường vợ bạn ko có stk thì mới cần bảo lãnh, còn nếu có rùi thì ok, giống mấy bạn học sinh, sinh viên nếu ko có stk thì nhờ ba mẹ bảo lãnh á.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.