Hi bạn, cho mình hỏi chút.
Duong Tuan Anh
51

Mình nghĩ là ok đó bạn ơi. Vợ bạn chưa có việc làm nhưng có stk rùi, hơn nữa cũng đã kết hôn. Bạn cứ nộp hồ sơ đầy đủ nha, stk của bạn thì chỉ cần nộp 1 cái thôi, trên 5k là ok, ko cần phải nộp hết đâu. Chúc bạn may mắn nha :))

Like what you read? Give Ha Nhi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.