Bạn ơi, bạn có thể cho mình tham khảo Confirmation booking hotel ở Pháp và ở Đức được không.
Tasha Trang
11

Thực tế thì mình ko đi Đức bạn ơi. Do mình đi xong hết rùi, nên confirmation booking bây giờ ko show lên nữa, nó cũng chỉ là confirmation bình thường mà Booking gửi thôi à.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.