This story is unavailable.

Vậy ko cần bạn ơi. Nếu nơi sinh trên passport là HCM, bạn chỉ cần photo CMND là được rùi, ko cần công chứng hay Hộ khẩu nha.

Like what you read? Give Ha Nhi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.