Hôm nay mình đi xin ở LSQ, đến lúc 1h chiều như bạn dặn, lúc bấm số là có khoảng 60 người trước…
Sylvie Truong
1

Vậy sáng mai tới đứng sớm đi bạn ơi, ngày trước mình tới đứng lúc 7-8h sáng á. Ráng lên bạn ơi, chỗ nào xin visa cũng đông người hết.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.