Chào Nhi,
Carol Quynh
1

Visa lần trước của bạn là dạng visa nào? Vì mình & bạn bè nộp lần 2 đi du lịch thì đều ko cần chứng minh tài chính, chỉ cần photo visa trước đó thôi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.