Neurovõrgud

Lihtne närvivõrk (Joonatan Samuel)
Sigmoid funktsioon (Joonatan Samuel)

--

--

--

Kirjutame tehnoloogia, tuleviku ja ühiskonna kokkupuutepunktidest. Kontot haldab Tuleviku Tehnoloogiate SA.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tulevik

Tulevik

Kirjutame tehnoloogia, tuleviku ja ühiskonna kokkupuutepunktidest. Kontot haldab Tuleviku Tehnoloogiate SA.

More from Medium

The behavior of the objects

Why… GOD…Why!???

My Placement Application — The Ups and Downs

Positive Thinking