Jen poznámka, nette má v sandboxu složku temp a v ní teprve cache (nebo třeba proxies při použití…
Martin Janeček
11

díky, asi jsem se překoukl :) upraveno :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.