Overal zien we snelle oplossingen opduiken om corona-proof verder te gaan met ons leven. Voor ons, service designers met een missie in sociale innovatie, is het geweldig om te zien. Rapid prototypes noemen wij dat. Maar hoe weet je of iets echt een goed idee is? En hoe maak je het af als een pro? Hieronder 5 maal de essentie van wat we in deze coronatijden willen meegeven aan de hardwerkende vernieuwers in onderwijs, de zorg, kmo`s, en eigenlijk alle diensten overal.

1. Documenteer

Wees een on-the-go-documenteerder. Hou een boekje post-its bij en schrijf per post-it een gedachte die je wil onthouden…


©Karen Nachtergaele

Participatie levert resultaten op waar mensen van houden

Er is geen plek op aarde waar geen mensen zijn die mogelijkheden voor verbetering zien in hun dagelijkse omgeving. In een democratisch land zal hun stem ongetwijfeld opduiken. Vaak gebeurt dit op allerlei verschillende manieren. Dit kan constructief gebracht worden of met de hakbijl. Sommige mensen vinden de weg naar de politiek, anderen roepen zelf bewegingen in het leven. Sommigen wachten af, anderen gaan guerrilla-style zelf aan de slag. Een participatief proces om tot nieuwe oplossingen te komen creëert de unieke kans om al die stemmen en ervaring bij elkaar te brengen. Door samen keuzes te maken, geloven mensen al…


Belgian design agencies looking to hire prime digital design skills specifically mention in job advertisements that they want “DEVINE” graduates. DEVINE being the Digital DEsign and DEvelopment School of Howest, a university college in Flanders. We recently got the honour to teach third year Devine students. Just for one day.


Photo: Bel10

De Bel10 actie van Radio 1 was het bewijs dat burgers wel degelijk weten wat ze nodig hebben. Voor wie de tijd kon vinden om de discussies te volgen, was het heerlijke en vaak verhelderende radio. De stem van de burger werd letterlijk tot bij de politiek en de media gebracht. Een sterk staaltje van democratische bedrijvigheid. Tenminste, als die wildgroei aan ideeën ook effectief iets teweeg kan brengen. Volgens de auteurs typisch een activiteit waar ‘service design’ bij kan helpen.

Krampachtige democratie

Er wordt wel eens smalend gedaan over de stem van de burger. Vaak is dat bij onderzoek, referenda en bevragingen die eigenlijk vooral bevestiging zoeken voor wat al besloten is. Beslissingen worden genomen zonder degenen die er baat bij hebben echt te horen. Dat gebeurt in de politiek, én elders. Verkiezingen en parlementaire werking staan garant voor een democratische werking van de politiek. Maar om tot echte oplossingen te komen volstaan deze activiteiten alleen vaak niet. En ook al gaat het om erg diverse domeinen, de reden is vaak dezelfde; de burger, klant, of doelgroep wordt niet echt betrokken in…

Twisted Studio

We help your organisation develop services bottom-up. We look for opportunities for social innovation. We use human centered design methods.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store