Wat met al die coronatijd ideeën? 5 tips om ze niet verloren te laten gaan.

1. Documenteer

Een eenvoudige research wall van post-its
Om het even waar kan je je gedachten op post-its bijhouden. Belangrijk is dat je de essentie noteert en daar goed overzicht van kan houden.

2. Itereer: stop niet bij je eerste idee

De crazy 4: 4 ideeen in de vorm van een schets op 4 minuten
Vier ideeen om lagere schoolkinderen te leren omgaan met het nieuwe normaal. Uit een workshop van Twisted Studio.

3. Probeer snel en goedkoop iets uit

papieren prototypes als resultaat van een ideatie-workshop door Twisted Studio
Papieren prototypes geshowd door deelnemers van een van onze workshops

4. Bekijk alles altijd — a l t i j d — vanuit het perspectief van je gebruiker

5. Gooi overboord wat vroeger ook al niet werkte.

--

--

--

We help your organisation develop services bottom-up. We look for opportunities for social innovation. We use human centered design methods.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Twisted Studio

Twisted Studio

We help your organisation develop services bottom-up. We look for opportunities for social innovation. We use human centered design methods.

More from Medium

True 💕 Lover

f*ck it just write something

Goat Song

CoinRadr