П’ять передових мерів розповідають, як подолати корупцію

UNDP Ukraine
Jul 19 · 9 min read
Зліва: Вадим Гаєв бере участь у колективному прибиранні території на День довкілля у Новопсковській ОТГ, Україна
Зліва: Аце Коцевскі садить дерева в місті Велес. Справа: Валентина Касьян говорить про важливість дотримання принципів прозорості в роботі.

Опишіть в загальних рисах свою роботу в муніципалітеті? Як давно ви займаєте посаду мера?

Зліва: Діана Гаспарян під час дня громадян Республіки Вірменія. Справа: Вадим Гаєв на відкритті першого муралу «Натхнення» у Новопскові, Україна.

У своїх містах ви стали справжніми новаторами у боротьбі з корупцією. Розкажіть про успіхи, яких вдалося досягти?

«Острови доброчесності» — це інноваційна антикорупційна методологія, впроваджена упродовж останніх 10 років у більш ніж 30 містах країн Східної Європи, Центральної Азії та Туреччини.
Ніно Твацвадще відвідує дітей з аутизмом під час Дня відкритих дверей у центрі денного догляду.
Змагання серед найкращих гандболістів у місті Велес

Враховуючи ваші зусилля у боротьбі з корупцією, чи помітили ви позитивні зрушення у використанні ваших послуг громадянами?

Зліва: Мер малює разом із дітьми з синдромом Дауна в Кутаїсі. Справа: Ніно Твацвадзе відвідує центр догляду за дітьми, що став справжнім місточком до появи повноцінної інклюзивної освіти.
Зліва: Зустріч з дітьми у місті Велес на День самоврядування. Справа: День незалежності Вірменії

Якими змінами в місті ви пишаєтесь?

Зліва: Мер з представницями жіночої організації з Велесу під час благодійного продажу сувенірів. Справа: Візит до школи в Новопскові в Україні.
Зліва: Виставка творчості учнів художньої школи Ечміадзина, Віременія. Справа: 50% членів ради Страшени становлять жінки
UNDP Ukraine

Written by

We partner with people at all levels of society to drive and sustain the kind of growth that improves quality of life for everyone.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade