Учење преку креативна асистивна технологија

19 април 2016, Скопје

Инклузивно образование значи признавање дека сите деца, без оглед на нивните можности, се способни да учат и дека сите деца имаат потреба од поддршка. За вклучување на деца со оштетен вид во образованието потребна е асистивна технологија, без оглед дали се работи за високо софистицирани уреди или лесно достапни алатки создадени од тимот наставници. Во основното училиште „Гоце Делчев“ во Прилеп финансиските средства се ограничени, но креативноста и посветеноста на наставниците го надоместува тоа. Нивните инвентивни алатки, соработката со родителите и поддршката од другите ученици помагаат во недостиг на понапредна асистивна технологија. Приказната за Билјана покажува како наставниот тим ја прилагодува наставата на потребите на Билјана која има оштетен вид и посетува редовна настава во ова училиште од прво одделение.

©UNICEFMK/2016/GEORGIEV

Билјана има 14 години и е ученичка во седмо одделение. Зааедно со наставниците и другите ученици учи преку прилагодена наставна програма со помош на другите сетила, пред сè преку слух и допир.

©UNICEFMK/2016/GEORGIEV

На часот по француски јазик Билјана заедно со Дино ги учи новите зборови поврзани со човечкото тело преку допирање на кукла.

©UNICEFMK/2016/GEORGIEV

За да се постигне инклузија на деца со оштетен вид во наставата, сите што се вклучени во образованието на детето треба да имаат ресурси и креативност за да можат да им помогнат на учениците во процесот на учењето. „На часовите по француски учиме три нови зборови секој час. Мојот пристап во пренесување на знаењето со Билјана е прво да ги запишам во тетратка за да може да ги вежба со семејството. За да им биде полесно дома, еве денешните зборови ги запишав со изговор на кирилица за семејството да може да и ги прочита“, вели Ирена, класен раководител на Билјана и професор по француски јазик.

©UNICEFMK/2016/GEORGIEV

„Првпат се сретнав со Билјана кога таа беше второ одделение. Работевме на описменување со картончиња со букви направени од сламки“,вели Елизабета, дефектолог во училиштето. Картончиња со букви направени за потребите на Билјана. На фотографијата таа ги допира и го чита своето име „БИЛЕ“.

©UNICEFMK/2016/GEORGIEV

„Сега таа користи компјутер со прилагодена тастатура”, објаснува Елизабета. Компјутер со тастатура прилагодена на потребите на Билјана. Таа може делумно да ги види, но повеќе работи на тоа да ја запамети позицијата на секоја буква и знак под прстите.

©UNICEFMK/2016/GEORGIEV

За учениците со оштетен вид неопходно е прилагодување на околината, на материјалите и на начинот на предавање. Секој ученик со оштетен вид има свои посебни визуелни потреби. Тие потреби ќе зависат од степенот на оштетување на видот, но и од други попречености или специфични особини на детето. „Наставната програма ја прилагодуваме на потребите на децата со попреченост во соработка со инклузивниот тим и родителите на децата. Инклузијата е можна само ако соработуваат сите. Секој ден пред часот наставниците имаат дневна подготовка во која влегува дополнителната активност за детето со попреченост вклучено во редовната настава“, вели Лилјана, психолог во училиштето.

©UNICEFMK/2016/GEORGIEV

„Среќна сум што е прифатена од децата, се грижат за неа како за свој близок“, вели класниот раководител Ирена. Таа смета дека поддршката од семејството, наставниците и учениците се еден од најважните фактори за успешна инклузија на децата со попреченост во образованието.

Образовните цели за децата со оштетен вид во основа се сосема исти како оние на другите ученици. Тие цели се:ефективна комуникација, социјализација, здобивање вештини за вработување и лична независност. Сепак за да се остварат овие цели за учениците со оштетен вид се неопходни специфични интервенции и прилагодување на наставната програма. Ова училиште со многу ограничени средства успева да обезбеди услови Билјана да заврши редовно основно образование и да продолжи со школувањето.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.