Huleskolen

Når de voksne bomber klasserom og skoler, flytter barna under jorden. Elever og lærere gjør de kan for at utdanningen ikke skal stanse i bomberegnet.

Så langt i 2016 er 84 skoler i Syria angrepet. 69 barn er drept i disse angrepene

UNICEF har sørget for at 3,2 millioner barn i Syria har skoleutstyr, som for eksempel tekstbøker, skolesekker og blyanter.

Barna er Syrias fremtid og håp. Hjelp oss å hjelpe. UNICEF- for hvert barn

Like what you read? Give UNICEF Norge a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.