What’s the Fulbright program? // Çfarë është programi Fulbright?

Programi Fulbright është programi lider në fushën e shkëmbimeve të edukimit ndërkombëtar financuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe ka si qëllim të rrisë mirëkuptimin e ndërsjellë ndërmjet popullit amerikan dhe popujve në botë. Programi Fulbright administrohet në më shumë se 160 vende në mbarë botën dhe ju ka dhënë mundësinë rreth 370,000 pjesëmarrësve për të studjuar, për të dhënë mësim dhe për të kryer kërkim shkencor në vendet e njëri tjetrit dhe për të këmbyer ide. …


An Exchange Program for University Students

Ambasada e ShBA në Tiranë ka kënaqësinë të njoftojë thirrjen e re për aplikime për Programin Shkëmbim për Studentë Universitar Ndërkombëtar (Global UGRAD) 2018–2019. Global UGRAD financohet nga Byroja e Çështjeve të Edukimit dhe Kulturës së Departamentit të Shtetit të SHBA. Është një bursë e plotë për studime që zgjasin një semestër dhe nuk përfundojnë me gradë shkencore, në një universitet apo kolegj të caktuar në SHBA. Pjesëmarrësit marrin pjesë edhe në shërbime komunitare dhe forcojnë aftësitë e tyre profesionale www.worldlearning.org/ugrad

The U.S. Embassy in Tirana is pleased to announce the new call for…


Photo Copyright: Grace Medina

Last week U.S. Embassy Tirana celebrated American Independence Day with a special event — Concert in the Park, co-hosted by the Embassy and the U.S. Embassy Youth Council.

Javën e kaluar, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë kremtoi Ditën e Pavarësisë me një aktivitet të posaçëm — Koncert në Park — bashkëorganizuar nga Ambasada dhe Këshilli Rinor i Ambasadës.


On April 26, U.S. Embassy Tirana, in collaboration with 20th Century Fox and Millenium Cinema, hosted an exclusive screening of the movie “Hidden Figures”. The film tells the story of Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, and Mary Jackson, three brilliant African-American women that worked at NASA and served as the brains behind one of the greatest operations in history: the launch of astronaut John Glenn into orbit.


Ambasada e ShBA dhe të Dërguarat Sportive Promovojnë Fuqizimin e Vajzave dhe Ndërtimin e Komunitetit në Shqipëri

From April 22–26, the U.S. Embassy Public Affairs Office hosted Sports Envoys Tiffany Roberts Sahaydak and Zola Solamente to work with young people in Albania. Former soccer players and current coaches, Tiffany and Zola are part of the U.S. Department of State Sports Diplomacy program that uses the universal passion for sports as a way to transcend linguistic and sociocultural differences and bring people together.

Nga data 22 deri më 26 prill, Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës së ShBA priti të…


Sporti i Frizbit mbërrin në Shqipëri

From April 10–24th , the Public Affairs Section brought international NGO 10 Million Discs to Albania to spread the concepts of teamwork, conflict resolution, leadership, personal accountability, and mutual respect through the sport of Ultimate Frisbee.

Në datat 10 — 24 Prill, Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës Amerikane solli në Shqipëri organizatën ndërkombëtare 10 Milion Disqe për të përhapur konceptin e punës në grup, zgjidhjes së konflikteve, lidershipit, përgjegjshmërisë personale si dhe respektit reciprok nëpërmjet sportit të frizbit.


Image courtesy of Natalie Warne Facebook page.

During March 19- 22, the U.S. Embassy’s Public Affairs Office brought American activist and TED Talk speaker Natalie Warne to Albania to work with young leaders.

Nga data 19 deri më 22 mars, Zyra e Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës, solli në Shqipëri aktivisten amerikane Natalie Warne për të punuar me udhëheqësit e rinj.


16 Ditët e Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore

10 dhjetori shënon fundin e 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore. Për të nderuar këtë fushatë të rëndësishme, ne mblodhëm letra nga të mbijetuar dhe aktivistë të dhunës me bazë gjinore. Historitë dhe fjalët e tyre duhet t’i lexojmë të gjithë ne, jo vetëm për 16 ditë, por çdo ditë të çdo viti.

December 10th marks the end of the 16 days of Activism Against Gender Based Violence. To honor this important campaign, we collected letters from gender based violence survivors and activists. Theirs are the stories and the words every one of us should read and remember not for only 16 days, but every day of every year.

Unë dua vetëm tu them të gjithëve, jo vetëm grave e vajzave por të gjithëve atyre që ndjejnë se dhunohen: të flasin! Ta ndajnë me këdo që munden vuajtjen e shqetësimin e tyre. Nga jeta e eksperienca ime them se ky do jetë hapi i parë i tyre drejt një jete siç ata vetë e duan apo mund ta kenë dashur, e nuk kanë arritur dot ta jetojnë — drejt një jete me mundësi, sado të pakta të jenë ato, drejt një jete me zgjedhje e vendime të bëra e te…


Më 19 Dhjetor 2011, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Rezolutën 66/170 dhe shpalli datën 11 Tetor si Ditën Ndërkombëtare të Vajzave, për të vënë theksin tek të drejtat e vajzave dhe sfidat e veçanta që ato hasin në gjithë botën. Dita Ndërkombëtare e Vajzave e drejton vëmendjen tek nevoja për të trajtuar sfidat me të cilat përballen vajzat dhe për të nxitur fuqizimin e tyre dhe përmbushjen e të drejtave të njeriut ndaj tyre.

On December 19, 2011, United Nations General Assembly adopted Resolution 66/170 to declare October 11 as the International Day of the Girl Child…

US Embassy Tirana

The official Medium channel of the US Embassy Tirana, Albania.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store